147 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Tích cực thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội mới nhất

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện theo chủ trương của các đơn vị đã được phê duyệt.

Lao động nghèo được vay vốn giải quyết việc làm tại TP.HCM Lại Lưu. Ảnh: LĐ

Hỗ trợ lãi suất kịp thời

Để thực hiện tốt hơn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết 11, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch với mục tiêu chung: tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách. Tiếp cận tín dụng kịp thời, hiệu quả, đúng ưu tiên để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, trọng tâm triển khai là huy động nguồn lực để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi qua NHCSXH; Sắp xếp hợp lý việc thực hiện kế hoạch bổ sung vốn đã đề ra cho Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu tín dụng của người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn vốn vay qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh hàng năm và bố trí các chế độ chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng. Hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình việc làm của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Cũng như chủ động triển khai chương trình cho vay chính sách của Chính phủ theo Nghị quyết 11; Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định 61, Nghị định 74 và các văn bản có liên quan. Cho vay cá nhân và hộ gia đình, nhà ở xã hội, mua nhà ở công nhân, thuê mua; Nhà ở xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa phù hợp với chính sách nhà ở xã hội quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP và Điều 16 văn bản có liên quan. Khoản vay sinh viên – Sinh viên mua máy tính, công cụ học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay trang trải chi phí học tập được thực hiện theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan. Các kế hoạch được triển khai theo nhu cầu của học sinh – sinh viên đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng. Cho vay các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động từ 1 tháng trở lên theo yêu cầu phòng, chống dịch. Kế hoạch được thực hiện theo nhu cầu thực tế, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng.

Tiếp tục cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động để khôi phục sản xuất theo chỉ đạo của Chính phủ. Và một nhiệm vụ quan trọng nữa mà Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang tập trung thực hiện tốt là điều hành lãi suất 2%/năm trong 2 năm (2022 – 2023) trên 6%/năm và giải ngân vốn vay. Ngân hàng CSXH tỉnh giai đoạn 2022 – 2023 theo quy định của Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm (2022 – 2023) đối với các khoản vay có lãi suất vay trên 6%/năm từ nguồn vốn ngân sách địa phương…

11A

Khó khăn trong kinh doanh sẽ giảm bớt khi được vay vốn để trả lương cho nhân viên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng trên, NHCSXH tỉnh sẽ tập trung triển khai, thực hiện các giải pháp quan trọng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao như: Các nhiệm vụ, giải pháp liên quan nêu trong Nghị quyết 11 của Chính phủ theo hướng dẫn của cấp trên. Chỉ đạo NHCSXH rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn cho vay chính sách ưu đãi qua NHCSXH năm 2022, 2023 cho các năm 2022, 2023 để làm cơ sở giao Kế hoạch nguồn vốn hàng năm với các sở, ngành liên quan. phối hợp.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, quảng bá các chương trình, chính sách. chính sách của Đảng và nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả, chất lượng cho vay chính sách. Tiếp tục triển khai các chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương tái sản xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Chính sách xã hội. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ NHCSXH và người lao động các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn…

nguyễn trọng

Khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện chương trình nhanh chóng, hiệu quả

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định 61, Nghị định 74 và các văn bản liên quan. Tổng mức cho vay tối đa là 10.000 tỷ đồng.

Cho vay cá nhân và hộ gia đình, nhà ở xã hội, mua nhà ở công nhân, thuê mua; Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách nhà ở xã hội theo quy định và các văn bản có liên quan. Tổng mức vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng.

Khoản vay sinh viên – Sinh viên mua máy tính, công cụ học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay trang trải chi phí học tập được thực hiện theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan. Tổng mức vốn cho vay tối đa là 3.000 tỷ đồng.

Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 88/2019/QH14 và Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội. Tổng mức vốn cho vay tối đa là 9.000 tỷ đồng.

Tiếp tục tái cấp vốn cho NHCSXH để cho người sử dụng lao động vay trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động để khôi phục sản xuất, đảm bảo khả thi, nhanh chóng triển khai trên thực tế.

Đầu tư tăng cường kết nối cung – cầu lao động cả nước trên nền tảng tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động trực tuyến; Xây dựng, đổi mới, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở đào tạo, dạy nghề và việc làm, nhất là các trường cao đẳng chất lượng cao, trọng điểm và thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục. Nâng cao năng lực cấp cơ sở của hệ thống trợ giúp xã hội tuyến đầu trong việc chăm sóc các đối tượng bị tổn thương, yếu thế và dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

(Trích Nghị quyết 11/NQ-CP)