207 Giáo án môn Kĩ thuật và Đạo đức Lớp 5 – Tuần 19 đến 21 – Năm học 2018-2019 mới nhất

I/ Mục đích:

– Nêu mục đích và tác dụng của việc chăm sóc gà

– Học cách chăm sóc gà. Tìm hiểu cách tạo thông tin liên lạc thiết thực để chăm sóc gà tại nhà và địa phương

II/ Chứng từ và tiền bạc:

Cô giáo:

– sách giáo khoa, sách giáo khoa

– thí dụ

Sinh viên:

– Sách giáo khoa.

III/ Quy trình:

– Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.

1. Thao tác cơ bản:

9 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 01/05/2022 | Lượt xem: 68 | Tải xuống: 0Tải xuống

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kỹ thuật và Đạo đức Lớp 5 – Tuần 19 – 21 – Năm học 2018-2019Nhấn vào nút download bên trên để tải tài liệu về máy tính
TUẦN 19
Thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 19: NUÔI DƯỠNG GÀ
I/ Mục tiêu:
- Biết mục đích của việc nuôi dưỡng gà
- Biết cách cho gà ăn uống. Biết cách liên hệ thực tế để nêu cách cho gà ăn uống ở gia đình và địa phương.
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Tranh ảnh minh họa
	Học sinh:
	- SGK...
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động cơ bản:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà
- GV giới thiệu về khái niệm nuôi dưỡng gà
+ Công việc cho gà ăn uống được gọi chung là nuôi dưỡng
- GV nêu một số ví dụ cụ thể về việc nuôi dưỡng gà và đặt câu hỏi:
+ Gà ăn những thức ăn gì?
+ Cho gà ăn vào thời điểm nào?
+ Lượng thức ăn cho gà ra sao?
- GV cho HS đọc nội dung SGK sau đó nêu câu hỏi để HS tìm hiểu và biết về mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà
- GV tóm tắt nội dung chính của việc nuôi dưỡng gà
	2. Hoạt động thực hành:
1. Tìm hiểu cách cho gà ăn uống
a. Cách cho gà ăn :
- GV cho HS đọc nội dung SGK
- Đặt câu hỏi:
+ Nêu cách cho gà ăn qua từng thời kì?
+ Hãy cho biết vì sao gà giò cần được ăn thức ăn có nhiều chất bột đường và chất đạm?
+ Cần cho gà đẻ ăn những thức ăn gì để cung cấp chất đạm, chất khoáng và vitamin?
+ Hãy nêu cách cho gà ăn ở gia đình mình?
b. Cách cho gà uống:
- GV gợi ý HS nêu lại vai trò của nước với đời sống
- GV nhận xét, nêu lại vai trò của nước
- GV đặt câu hỏi:
+ Nêu vì sao phải cung cấp đủ nước sạch cho cơ thể gà?
+ Em hãy nêu cách cho gà uống nước ở gia đình mình?
- GV cho HS đọc nội dung SGK và thảo luận về những yêu cầu cho gà uống nước
- Cho đại diện nhóm lên trình bày
- GV nhận xét
- GV tóm về cách cho gà uống nước
- GV kết luận về việc nuôi dưỡng gà
3. Nhận xét, đánh giá
- HS tiến hành đánh giá bài để tìm ra các điểm đã làm được, điểm chưa làm được.
- GV sử dụng câu hỏi cuối bài kết hợp với các câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS
- Nhận xét tiết học, khen ngợi những học sinh hăng hái phát biểu xây dựng bài
- GV nhận xét, đánh giá 
4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau.
3. Hoạt động ứng dụng:
- Tìm hiểu về các loại thức ăn mà gia đình mình sử dụng nuôi gà.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019
Đạo đức
TiÕt 19 : Em yªu quª h­¬ng (tiÕt1)
I/ Môc tiªu :
 - Häc sinh biÕt lµm nh÷ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng ®Ó gãp phÇn tham gia x©y dùng quª h­¬ng. Yªu mÕn, tù hµo vÒ quª h­¬ng m×nh, mong muèn ®­îc gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng.
 - Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ lßng yªu mÕn tù hµo vÒ quª h­¬ng m×nh.
 - Gi¸o dôc c¸c em lßng yªu quª h­¬ng vµ gãp phÇn tham gia x©y dùng quª h­¬ng. 
II/ §å dïng d¹y-häc :
 GV : T­ liÖu + phiÕu häc tËp.
 HS : Sgk + ThÎ mµu.
1. Giíi thiÖu bµi : 
2. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 
H§1: T×m hiÓu th«ng tin .
 Môc tiªu: HS biÕt nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c b¹n nhá ®èi víi quª h­¬ng cña m×nh b»ng nh÷ng viÖc lµm phï hîp.
* C¸ch tiÕn hµnh.
- GV giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm.
- Cho hs ®äc chuyÖn
- GV kÕt luËn : Chóng ta cÇn biÕt tá lßng yªu quª h­¬ng m×nh b»ng nh÷ng viÖc lµm thiÕt thùc phï hîp.
H§2: Lµm bµi tËp 1.
 Môc tiªu: HS biÕt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng.
 * C¸ch tiÕn hµnh.
- Gäi hs nªu yªu cÇu.
- GV giao nhiÖm vô cho hs.
- Yªu cÇu hs ho¹t ®éng c¸ nh©n.
- GV kÕt luËn.
H§3: Bµy tá th¸i ®é.
* Môc tiªu: HS biÕt ®¸nh gi¸ vµ bµy tá th¸i ®é t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµnh víi c¸c ý kiÕn.
* C¸ch tiÕn hµnh.
- Gäi hs ®äc yªu cÇu bµi 2.
- GV kÕt luËn.
3/ Cñng cè-dÆn dß : 
- Tãm t¾t, nh¾c l¹i néi dung bµi - VÒ nhµ häc bµi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN 20
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 20: CHĂM SÓC GÀ
I/ Mục tiêu:
- Nêu được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà
- Biết cách chăm sóc gà. Biết cách liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà ở gia đình và địa phương
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Tranh ảnh minh họa
	Học sinh:
	- SGK...
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động cơ bản:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa tác dụng của việc chăm sóc gà
- GV giới thiệu về các hoạt động chăm sóc gà:
+ Khi nuôi gà ngoài việc cho gà ăn uống cần tiến hành một số công việc khác giúp gà phát triển như : sưởi ấm, chắn gióNhững công việc như vậy được gọi chung là chăm sóc gà
- GV cho HS đọc nội dung 1 SGK và đặt câu hỏi:
+ Mục đích của việc chăm sóc gà là gì?
+ Tác dụng của việc chăm sóc gà?
- GV nhận xét, tóm tắt mục đích và tác dụng của việc chăm sóc gà
	2. Hoạt động thực hành:
1. Tìm hiểu cách chăm sóc gà
- GV cho HS đọc nội dung SGK và đặt câu hỏi:
+ Chăm sóc gà gồm những hoạt động nào?
a. Sưởi ấm cho gà
- GV gợi ý cho HS nhớ lại tác dụng của nhiệt độ với cơ thể. Đặt câu hỏi:
+ Nêu tác dụng của việc sưởi ấm cho gà?
+ Việc sưởi ấm cho gà có cần thiết không?
+ Nêu cách sưởi ấm cho gà?
+ Cách sưởi ấm cho gà ở gia đình em?
- GV tóm tắt
b. Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà
- GV đặt câu hỏi:
+ Nêu tác dụng của việc chống nóng, chống rét và phòng ẩm cho gà?
+ Cách chống nóng, chống rét và phòng ẩm cho gà?
+ Cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà ở gia đình và địa phương?
- GV tóm tắt
c. Phòng ngộ độc thức ăn cho gà
- GV cho HS tìm hiểu mục đích của việc phòng ngộ độc cho gà
+ Nêu những thức ăn không được cho gà ăn?
+ Cách phòng độc thức ăn cho gà ở gia đình em?
- GV tóm tắt
2. Nhận xét, đánh giá
- HS tiến hành đánh giá bài để tìm ra các điểm đã làm được, điểm chưa làm được.
- GV sử dụng câu hỏi cuối bài kết hợp với các câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS
- Nhận xét tiết học, khen ngợi những học sinh hăng hái phát biểu xây dựng bài
- GV nhận xét, đánh giá 
4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau.
1. Hoạt động ứng dụng:
- Tìm hiểu về cách chăm sóc gà ở gia đình mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 18 tháng 1 năm 2019
Đạo đức
TiÕt 20 : Em yªu quª h­¬ng (TiÕt 2)
I. Môc tiªu :
 - Häc sinh biÕt lµm nh÷ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng ®Ó gãp phÇn tham gia x©y dùng quª h­¬ng. Yªu mÕn, tù hµo vÒ quª h­¬ng m×nh, mong muèn ®­îc gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng.
 - Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ lßng yªu mÕn tù hµo vÒ quª h­¬ng m×nh.
 - Gi¸o dôc c¸c em lßng yªu quª h­¬ng vµ gãp phÇn tham gia x©y dùng quª h­¬ng. 
II/ §å dïng d¹y-häc :
 GV : T­ liÖu + phiÕu häc tËp.
 HS : Sgk + ThÎ mµu.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc :
1. Giíi thiÖu bµi : 
2. C¸c ho¹t ®éng häc tËp : 
H§1: ThÕ nµo lµ quª h­¬ng ?
- GV y/c hs lµm BT1 trang 29- sgk.
- GV t/c cho hs tr×nh bµy ý kiÕn tr­íc líp.
- GV kÕt luËn.
H§2: NhËn xÐt hµnh vi .
- GV nªu c¸c t×nh huèng cho H gi¬ thÎ.
 t¸n thµnh, kh«ng t¸n thµnh, ph©n v©n.
- Y/c hs liªn hÖ b¶n th©n.
- GV nhËn xÐt kÕt luËn.
H§ 3: T«i lµ h­íng dÉn viªn du lÞch ®Þa ph­¬ng 
- GV cho hs lµm viÖc nhãm.
- Y/c xö lÝ t×nh huèng trong BT 4- sgk.
- GV kÕt luËn.
3. Cñng cè – dÆn dß : 
- Thùc hµnh liªn hÖ ngay trong nhãm cña m×nh ®ang thùc hiÖn ®Ó dÉn ®Õn kÕt qu¶ ntn.
- GV cïng H cïng tæng kÕt bµi häc. 
- Nh¾c hs vÒ nhµ chuÈn bÞ cho giê sau.
------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN 21
Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 21: VỆ SINH PHÒNG BỆNH CHO GÀ
I/ Mục tiêu:
- Nêu được mục đích, tác dụng và một số cách vệ sinh, phòng bệnh cho gà
- Biết cách liên hệ thực tế để nêu cách vệ sinh phòng bệnh gà ở gia đình và địa phương.
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Tranh ảnh minh họa
	Học sinh:
	- SGK...
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa tác dụng của việc vệ sinh phòng bệnh cho gà
- GV cho HS đọc nội dung SGK:
+ Vệ sinh phòng bệnh cho gà bao gồm những công việc gì?
+ Thế nào là vệ sinh phòng bệnh và tại sao phải vệ sinh phòng bệnh?
+ Nêu mục đích, tác dụng của việc vệ sinh phòng bệnh cho gà?
- GV tóm tắt nội dung
	2. Hoạt động thực hành:
1. Tìm hiểu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà
- GV cho HS nêu lại những công việc vệ sinh phòng bệnh cho gà
a. Vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống:
- GV hướng dẫn HS đọc nội dung SGK + Kể tên các dụng cụ cho gà ăn, uống?
+ Cách vệ sinh dụng cụ ăn uống cho gà?
- GV tóm tắt cách vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống:
b. Vệ sinh chuồng nuôi:
- GV gợi ý HS nêu tác dụng của chuồng nuôi
- GV nêu tóm tắt tác dụng của chuồng nuôi từ đó yêu cầu HS nêu tác dụng của việc vệ sinh chuồng nuôi
c. Tiêm thuốc, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà:
- GV giải thích cho HS hiểu thế nào là dịch bệnh và yêu cầu HS đọc nội dung SGK để nêu tác dụng của việc tiêm, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà
- GV tóm tắt
2. Nhận xét, đánh giá
- HS tiến hành đánh giá bài để tìm ra các điểm đã làm được, điểm chưa làm được.
- GV sử dụng câu hỏi cuối bài kết hợp với các câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS
- Nhận xét tiết học, khen ngợi những học sinh hăng hái phát biểu xây dựng bài
- GV nhận xét, đánh giá 
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau.
3. Hoạt động ứng dụng:
- Tìm hiểu các loại dịch bệnh gà thường mắc phải.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2019
Đạo đức
TiÕt 21: Uû ban Nh©n d©n x· ( ph­êng )em
I/ Môc tiªu :Häc xong bµi Hs biÕt ;
- CÇn ph¶i t«n träng UBND x· ( ph­êng)
- Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña UBND x· ( ph­êng ) ; tham gia c¸c ho¹t ®éng do UBNDx·( ph­êng) tæ chøc.
- T«n träng UBND x· ( ph­êng )
II/ Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn :¶nh trong bµi phãng to.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu truyÖn §Õn Uû ban nh©n d©n x· ph­êng
1. Gv mêi 1,2 HS ®äc truyÖn trong SGK.
2. Th¶o luËn c¶ líp theo c¸c c©u hái sau :
- Bè nga ®Õn UBND ph­êng ®Ó lµm g× ?
- UBND ph­êng lµm c¸c c«ng viÖc g× ?
- UBND x· ( ph­ìng cã vai trß rÊt quan träng nªn mçi ng­êi d©n cÇn ph¶i cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo ®èi víi UBND ?
3. GV kÕt luËn : UBND x· ( ph­êng) gi¶i quyÕt nhiÒu c«ng viÖc quan träng ®èi víi ng­êi d©n ë ®Þa ph­¬ng. V× vËy , mçi ng­êi d©n ®Òu ph¶i t«n träng vµ gióp ®ì UBND hoµn thµnh c«ng viÖc .
4. Gv mêi 1- 2 HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.
Ho¹t ®éng 2.: Lµm bµi tËp 1, SGK.
1. GV chia nhãm vµ gia nhiÖm vô cho c¸c nhãm HS.
2. HS th¶o luËn nhãm.
3. §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy ý kiÕn. C¶ líp trao ®æi, bæ sung.
4. Gv kÕt luËn:
Ho¹t ®éng3 : lµm BT 3 SGK.
1. GV giao nhiÖm vô cho HS .
2. HS lµm viÖc c¸ nh©n.
3. GV gäi mét sè HS lªn tr×nh bµy ý kiÕn.
4. Gv kÕt luËn :
Ho¹t ®éng tiÕp nèi.
T×m hiÓu vÒ UBND x· ( ph­êng) t¹i n¬i m×nh ë : c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc, b¶o vÖ trÎ em mµ UBND x· ( ph­êng) ®· lµm.
------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • Giao_an_mon_ki_thuat_va_dao_duc_lop_5_tuan_19_den_21_nam_hoc.docx