207 Giáo án môn Kĩ thuật và Đạo đức Lớp 5 – Tuần 22 đến 27 – Năm học 2018-2019 mới nhất

I/ Mục đích:

– Chọn đúng, đủ các chi tiết lắp trên xe ben

– Học cách lắp ráp, lắp đặt xe ben theo mẫu. Xe tương đối ổn định và di chuyển được

II/ Chứng từ và tiền bạc:

Cô giáo:

– sách giáo khoa, sách giáo khoa

– Bộ lắp ráp

Sinh viên:

– Sách giáo khoa, bộ lắp ráp

III/ Quy trình:

– Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.

1. Hoạt động thực hành:

15 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 01/05/2022 | Lượt xem: 82 | Tải xuống: 0Tải xuống

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật và Đạo đức lớp 5 – Tuần 22 đến tuần 27 – Năm học 2018-2019Nhấn vào nút download bên trên để tải tài liệu về máy tính
TUẦN 22
Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 22: LẮP XE CẦN CẨU( Tiết 1 )
I/ Mục tiêu:
- Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe cần cẩu
- Biết cách lắp và lắp được xe cần cẩu theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Bộ lắp ghép
	Học sinh:
	- SGK, bộ lắp ghép
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. HS quan sát, tìm hiểu mẫu xe cần cẩu đã lắp ghép
- GV cho HS quan sát xe cần cẩu đã lắp sẵn
- GV hướng dẫn HS quan sát toàn bộ và từng bộ phận chi tiết
+ Để lắp được xe cẩu cần mấy bộ phận?
+ Các bộ phận đó là gì?
- GV nhận xét, nêu tóm tắt.
3. HS tìm hiểu các thao tác kĩ thuật
	1. Hướng dẫn chọn các chi tiết 
- GV gọi 1, 2 HS lên bảng và chọn từng chi tiết theo bảng SGK và sắp xếp các chi tiết đó vào nắp hộp.
- Nhận xét quá trình làm việc của HS.
	2. Lắp từng bộ phận
	a. Lắp giá đỡ cần cẩu(H.2- SGK)
- GV yêu cầu HS quan sát hình, chọn các chi tiết để lắp
- GV thao tác lắp mẫu cho HS quan sát
- GV gọi 1-2 HS lên bảng thao tác
	b. Lắp cần cẩu (H3-SGK)
- GV gọi HS yêu cầu mỗi nhóm cử 1 HS lắp hình 3a
- GV quan sát, bổ xung cho các nhóm
- Lần lượt cho HS lắp theo hình 3b, 3c
- GV quan sát, nhận xét
- GV thao tác mẫu các bước lắp trên bảng cho cả lớp quan sát
	c. Lắp các bộ phận khác
- GV yêu cầu HS quan sát hình 4 SGK, trả lời câu hỏi
- Cho HS chọn các chi tiết như hình 4
- GV quan sát, nhận xét, bổ xung hoàn thành các bước
	3. Lắp xe cần cẩu:
- GV tiến hành lắp ráp xe cẩn cẩu theo các bước cho HS quan sát
- Yêu cầu mỗi nhóm cử 1 HS lên thao tác
- GV quan sát, nhận xét, lưu ý HS cách lắp các vòng hãm, vị trí buộc dây tời ở trục quay...
- GV cùng HS kiểm tra hoạt động của xe cần cẩu.
	4. Tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp
- GV hướng dẫn HS cách tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp theo thứ tự
4. Nhận xét, đánh giá
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau.
-----------------------------
Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2019
Đạo đức
TiÕt 22: Uû ban nh©n d©n x· em (TiÕt 2) 
I) Môc tiªu :
- BiÕt ®­îc tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi d©n lµ ph¶i t«n träng uû ban nh©n d©n x· ph­êng
- Cã ý thøc t«n träng uû ban nh©n d©n x· ph­êng
II) Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn :
 - Vë bµi tËp.
 - Trang phôc.
III) C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu :
Ho¹t ®éng 1 : Xö lÝ t×nh huèng ( Bµi tËp 2, SGK )
 * Môc tiªu : HS biÕt lùa chän c¸c hµnh v× phï hîp vµ tham gia c¸c c«ng t¸c x· héi do UBND x· tæ chøc.
 * C¸ch tiÕn hµnh :
 1) GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô xö lÝ t×nh huèng cho tõng nhãm HS.
 2) C¸c nhãm HS th¶o luËn.
 3) §¹i diÖn tõng nhãm lªn tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c th¶o luËn vµ bæ sung ý kiÕn.
 4) GV kÕt luËn.
Ho¹t ®éng 2 : Bµy tá ý kiÕn ( Bµi tËp 4, SGK )
 * Môc tiªu : HS biÕt thùc quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn cña m×nh víi chÝnh quyÒn.
 * C¸ch tiÕn hµnh :
 1) GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm ®ãng vai gãp ý kiÕn cho UBND x· vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn trÎ em nh­ : X©y dùng s©n ch¬i cho trÎ em; tæ chøc ngµy 01 th¸ng 06, ngµy r»m Trung thu cho trÎ em ë ®Þa ph­¬ng,... Mçi nhãm chuÈn bÞ ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò.
 2) C¸c nhãm chuÈn bÞ.
 3) §¹i diÖn tõng nhãm lªn tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c th¶o luËn bæ sung ý kiÕn.
 4) GV kÕt luËn.
 * Cñng cè, dÆn dß :
 - GV nhËn xÐt, tæng kÕt tiÕt häc.
 - Tuyªn d­¬ng HS häc tËp tÝch cùc.
 - DÆn dß HS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN 23
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 23: LẮP XE CẦN CẨU( Tiết 2 )
I/ Mục tiêu:
- Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe cần cẩu
- Biết cách lắp và lắp được xe cần cẩu theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Bộ lắp ghép
	Học sinh:
	- SGK, bộ lắp ghép
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Thực hành
- GV cho HS thực hành lắp ghép xe cần cẩu theo nhóm
- GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học
- GV lu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết
- GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng
- GV lu ý: Khi lắp xong cần quay tay quay để kiểm tra dây tời...
3. Nhận xét, đánh giá
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm
- GV nêu tiêu chuẩn đánh giá
- Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm
-----------------------------
Thứ sáu ngày 15 tháng 2 năm 2019
Đạo đức
TiÕt 23: Em yªu Tæ quèc ViÖt Nam(TiÕt 1)
I) Môc tiªu :Häc xong bµi nµy, HS biÕt :
 - Tæ quèc em lµ ViÖt Nam; Tæ quèc em ®ang thay ®æi tõng ngµy vµ ®ang héi nhËp vµo ®êi sèng quèc tÕ.
- Cã mét sè hiÓu biÕt phï hîp víi løa tuæi vÒ lÞch sö v¨n ho¸ vµ kinh tÕ cña n­íc ta
- GDKNS: + KÜ n¨ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ( yªu Tæ quèc ViÖt Nam ).
+ KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin vÒ ®Êt n­íc vµ con ng­êi ViÖt Nam.
+ KÜ n¨ng hîp t¸c nhãm.
+ KÜ n¨ng tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ®Êt n­íc, con ng­êi ViÖt Nam.
II) Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn :
Tranh, ¶nh vÒ ®Êt n­íc, con ng­êi ViÖt Nam vµ mét sè n­íc kh¸c.
III) C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu :
Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu th«ng tin (Trang 34,SGK).
 * Môc tiªu : HS cã nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ v¨n ho¸, kinh tÕ, vÒ truyÒn thèng vµ con ng­êi ViÖt Nam.
 * C¸ch tiÕn hµnh:
 1. GV chia HS thµnh nhãm vµ giao nhiÖm vô cho tõng nhãm nghiªn cøu, chuÈn bÞ giíi thiÖu 1 néi dung cña th«ng tin SGK,
 2. C¸c nhãm chuÈn bÞ.
 3. §¹i diÖn tõng nhãm lªn tr×nh bµy.
 4. C¸c nhãm kh¸c th¶o luËn bæ sung ý kiÕn.
 5. GV kÕt luËn.
Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn nhãm.
 * Môc tiªu : HS cã thªm hiÓu biÕt vµ tù hµo vÒ ®Êt n­íc ViÖt Nam.
 * C¸ch tiÕn hµnh :
 1. GV chia nhãm vµ ®Ò nghÞ c¸c nhãm th¶o luËn theo c¸c c©u hái.
 2. C¸c nhãm lµm viÖc.
 3. §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy tr­íc líp.
 4. GV kÕt luËn.
 5. GV mêi 1 - 2 HS ®äc phÇn Ghi nhí SGK.
Ho¹t ®éng 3 : Lµm bµi tËp 2 SGK.
 * Môc tiªu : HS cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ Tæ quèc ViÖt Nam.
 * C¸ch tiÕn hµnh :1. GV nªu yªu cÇu bµi tËp 2 - HS lµm viÖc c¸ nh©n.
 2. HS trao ®æi bµi lµm víi b¹n bªn c¹nh.
 3. Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp.
 4. GV kÕt luËn.
Ho¹t ®éng tiÕp nèi :S­u tÇm c¸c bµi h¸t, bµi th¬, tranh, ¶nh, sù kiÖn lÞch sö, vÏ tranh... cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò Em yªu Tæ quèc ViÖt Nam.
------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN 24
Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 24: LẮP XE BEN( Tiết 1 )
I/ Mục tiêu:
- Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben
- Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Bộ lắp ghép
	Học sinh:
	- SGK, bộ lắp ghép
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. HS quan sát xe ben đã lắp sẵn
- GV hướng dẫn HS quan sát toàn bộ và từng bộ phận chi tiết
+ Để lắp được xe ben cần mấy bộ phận?
+ Các bộ phận đó là gì?
- GV nhận xét, nêu tóm tắt.
3. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
	a. Hướng dẫn chọn các chi tiết 
- GV gọi 1, 2 HS lên bảng và chọn từng chi tiết theo bảng SGK và sắp xếp các chi tiết đó vào nắp hộp.
- Nhận xét quá trình làm việc của HS.
	b. Lắp từng bộ phận
a. Lắp khung sàn xe và các giá đỡ (H.2- SGK)
- Cho HS quan sát hình 2 và cho biết để lắp khung sàn xe và các giá đỡ cần chọn những chi tiết nào ?
- Cho hs chọn những chi tiết đó.
- Gọi 1 HS lên lắp khung sàn xe.
- GV tiến hành lắp các giá đỡ.
b. Lắp sàn ca bin và các thanh đỡ (H.3 - SGK)
+ Để lắp được bộ phận này em cần những chi tiết nào ?
- GV lắp cho HS quan sát.
c. Lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau (H.4 - SGK)
- Cho HS quan sát hình, em hãy chọn các chi tiết và lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau.
d. Lắp trục bánh xe trước (H.5a - SGK)
- GV gọi 1 - 2 em HS lên lắp theo mẫu SGK.
- Nhận xét các thao tác của HS.
+ Lắp ca bin (H5b - SGK)
- Cho HS tự lắp.
3. Lắp ráp xe ben (H1 - SGK)
- GV tiến hành lắp ráp các bộ phận theo các bước trong SGK
- Hoặc gọi HS lên lắp thử.
- Kiểm tra hoạt động của xe ben.
4. Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp
- Hướng dẫn thao từng phần và tháo rời các chi tiết ngược lại với quá trình lắp.
- Cho gọn vào hộp theo quy định.
+ Gọi 1 - 2 em đọc phần ghi nhớ SGK 
-----------------------------
Thứ sáu ngày 22 tháng 2 năm 2019
Đạo đức
TiÕt 24: Em yªu Tæ quèc ViÖt Nam (TiÕt 2)
I) Môc tiªu :
- Cã ý thøc häc tËp rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc
- Yªu Tæ quèc ViÖt Nam.
- GDKNS: nh­ tiÕt 1
II) C¸c ph­¬ng tiÖn d¹y - häc :
 Trang phôc, t­ liÖu lµm phãng viªn.
III) C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu :
Ho¹t ®éng 1 : Lµm BT 1 SGK.
 * Môc tiªu :
 Cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ ®Êt n­íc ViÖt Nam.
 * C¸ch tiÕn hµnh :
 1. GV giao nhiÖm vô cho tõng nhãm HS.
 2. Tõng nhãm th¶o luËn.
 3. §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy vÒ 1 mèc thêi gian hoÆc 1 ®Þa danh.
 4. C¸c nhãm kh¸c th¶o luËn vµ bæ sung ý kiÕn.
 5. GV kÕt luËn.
Ho¹t ®éng 2 : §ãng vai (BT 3 SGK).
 * Môc tiªu :
 HS biÕt thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc trong vai 1 h­íng dÉn viªn du lÞch.
 * C¸ch tiÕn hµnh :
 1. GV yªu cÇu HS ®ãng vai h­íng dÉn viªn du lÞch vµ giíi thiÖu víi kh¸ch du lÞch vÒ 1 trong c¸c chñ ®Ò: v¨n ho¸, kinh tÕ, lÞch sö, danh lam th¾ng c¶nh, con ng­êi ViÖt Nam, trÎ em ViÖt Nam, viÖc thùc hiÖn QuyÒn trÎ em ë ViÖt Nam...
 2. C¸c nhãm chuÈn bÞ ®ãng vai.
 3. §¹i diÖn 1 sè nhãm lªn ®ãng vai h­íng dÉn viªn du lÞch giíi thiÖu tr­íc líp.
 4. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung ý kiÕn.
 5. GV nhËn xÐt, khen ngîi c¸c nhãm giíi thiÖu tèt.
Ho¹t ®éng 3 : TriÓn l·m nhá (BT 4 SGK).
 * Môc tiªu : HS thÓ hiÖn sù hiÓu biÕt vµ t×nh yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc cña m×nh qua tranh vÏ.
 * C¸ch tiÕn hµnh :
 1. GV yªu cÇu HS tr­ng bµy theo nhãm.
 2. HS c¶ líp xem tranh vµ trao ®æi.
 3. GV nhËn xÐt vÒ tranh vÏ cña HS.
 4. HS h¸t, ®äc th¬, ...vÒ chñ ®Ò Em yªu Tæ quèc ViÖt Nam.
 * Cñng cè, dÆn dß :
 - Nªu c¶m xóc khi ®­îc t×m hiÓu vÒ ®Êt n­íc ViÖt Nam.
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc.
------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN 25
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 25: LẮP XE BEN( Tiết 2 )
I/ Mục tiêu:
- Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben
- Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Bộ lắp ghép
	Học sinh:
	- SGK, bộ lắp ghép
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Thực hành
- GV cho HS thực hành lắp ghép xe ben theo nhóm
- GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học
- GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết
- GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng
- GV lưu ý: Khi HS lắp xong cần cho kiểm tra xem xe có họa động được không...
3. Nhận xét, đánh giá
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm
- GV nêu tiêu chuẩn đánh giá
- Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm
-----------------------------
Thứ sáu ngày 1 tháng 3 năm 2019
TIẾT 25: Thùc hµnh gi÷a häc k× II
I . Môc tiªu
HS «n l¹i vµ thực hiÖn mét sè hµnh vi ®¹o ®øc tèt liªn quan ®Õn bµi 1013
VËn dông vµo thùc tÕ cuéc sèng
II . ChuÈn bÞ
GV: ® d ®ãng vai
III. C¸c ho¹t ®«ng d¹y häc
1, ¤n tËp
- GV nªu c©u hái
-HS tr¶ lêi- NhËn xÐt
- HS ®äc l¹i nd bµi häc
2, Thùc hµnh
-GV nªu t×nh huèng- chia hãm
-HSTL - tr×nh bµy
-NhËn xÐt
-GV nhËn xÐt chung : c¸ch xö lý t×nh huèng,c¸ch diÔn ®¹t,nh÷ng ®iÓm cÇn l­u ý
3, Cñng cè ,tæng kÕt
- NhËn xÐt giê.
------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN 26
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 26: LẮP XE BEN( Tiết 3 )
I/ Mục tiêu:
- Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben
- Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Bộ lắp ghép
	Học sinh:- SGK, bộ lắp ghép
III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Thực hành
- GV cho HS thực hành lắp ghép xe ben theo nhóm
- GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học
- GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết
- GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng
3. Nhận xét, đánh giá
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm
- GV nêu tiêu chuẩn đánh giá
- Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm
	2. Hoạt động ứng dụng
- Trưng bày sản phẩm tại góc học tập
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019
Đạo đức
TiÕt 26: Em yªu hoµ b×nh (TiÕt 1)
I. Môc tiªu:
 - Häc sinh nªu ®­îc nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp do hoµ b×nh ®em l¹i cho trÎ em. Nªu ®­îc c¸c biÓu hiÖn cña hoµ b×nh trong cuéc sèng hµng ngµy.
 - Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ hoµ b×nh cho c¸c em.
 - Gi¸o dôc hs tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ hoµ b×nh do nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng t/c, lªn ¸n nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i hoµ b×nh, g©y chiÕn tranh.
II. §å dïng d¹y häc:
 GV: PhiÕu häc tËp + b¶ng phô.
 HS : Sgk + vë bµi tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc :
*Khëi ®éng: 
- GV cho hs h¸t bµi “ C¸nh chim hoµ b×nh” vµ nªu c©u hái.
 + Loµi chim nµo mang biÓu t­îng hoµ b×nh ?
H§1: T×m hiÓu c¸c th«ng tin trong sgk vµ tranh ¶nh.
- GV y/c hs ®äc th«ng tin tr­íc líp.
- T×m hiÓu th«ng tin vµ tranh ¶nh.
- Yªu cÇu hs rót ra ghi nhí.
- GV nhËn xÐt kÕt luËn.
- Cho hs ®äc ghi nhí sgk.
H§2: Bµy tá th¸i ®é 
- GV giíi thiÖu vÒ chiÕn tranh vµ hËu qu¶ g©y ra sau chiÕn tranh .
- GV treo b¶ng phô ghi s½n BT1 vµ h­íng dÉn hs lµm.
- Yªu cÇu hs bµy tá th¸i ®é t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµnh.
- Cho hs tr×nh bµy ý kiÕn tr­íc líp.
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
H§ 3: Hµnh ®éng nµo ®óng
- GV t/c cho hs tù nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ hµnh ®éng ®èi víi viÖc b¶o vÖ hoµ b×nh.
- Yªu cÇu hs suy nghÜ sau trao ®æi tr­íc vÒ hµnh ®éng ®óng.
- GV kÕt luËn.
C. Cñng cè – dÆn dß : 
- GV tæng kÕt bµi.
- Nh¾c hs vÒ nhµ häc bµi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN 27
Thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 27: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG( Tiết 1 )
I/ Mục tiêu:
- Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng
- Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Bộ lắp ghép
	Học sinh:
	- SGK, bộ lắp ghép
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động cơ bản:
1. Nghe giới thiệu bài
2. HS quan sát, tìm hiểu mẫu
- GV giới thiệu và cho HS quan sát mẫu máy bay trực thăng để HS tìm hiểu:
+ Các bộ phận của máy bay?
+ Kể tên các bộ phận đó?
- GV nhận xét, nêu tóm tắt
3. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
- GV hướng dẫn HS các thao tác kĩ thuật lắp máy bay trực thăng:
	+ Bước 1: Chọn các chi tiết
- GV goi 1-2 HS lên bảng chọn đúng, đủ loại các chi tiết cần thiết
- GV nhận xét, bổ xung hoàn thiện bước chọn chi tiết
	+ Bước 2: Lắp từng bộ phận
	a. Lắp thân và đuôi máy bay:
- GV yêu cầu HS quan sát hình 2 và trả lời các câu hỏi:
+ Lắp thân và đuôi máy bay cần chọn những chi tiết nào? Số lượng bao nhiêu?
- GV nhận xét, nêu cách lắp thân và đuôi máy bay
- GV thao tác chậm cho HS quan sát
	b. Lắp sàn cabin và giá đỡ:
- GV yêu cầu HS chọn các chi tiết
- Gọi 1-2 HS lên thực hành lắp
- GV nhận xét, bổ xung
	c. Lắp cánh quạt:
- GV thao tác các bước lắp cánh quạt cho HS quan sát và làm theo
	d. Lắp càng máy bay:
- GV hướng dẫn lắp 1 càng máy bay. Trong khi lắp GV thao tác chậm các bước cho HS nắm được
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK
- Cho HS trả lời câu hỏi và lắp tiếp càng thứ 2
- GV nhận xét, bổ xung
	e. Lắp ráp máy bay trục thăng
- GV hướng dẫn HS lắp thao các bước SGK
- GV hướng dẫn HS kiểm tra toàn diện sau khi lắp
+ Bước 3: GV hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết
3. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau
-----------------------------
Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2019
Đạo đức
TIẾT 27 : Em yªu hoµ b×nh (TiÕt 2)
I. Môc tiªu:
 - Häc sinh nªu ®­îc nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp do hoµ b×nh ®em l¹i cho trÎ em. Nªu ®­îc c¸c biÓu hiÖn cña hoµ b×nh trong cuéc sèng hµng ngµy.
 - Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ hoµ b×nh cho c¸c em.
 - Gi¸o dôc hs tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ hoµ b×nh do nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng t/c, lªn ¸n nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i hoµ b×nh, g©y chiÕn tranh.
II. §å dïng d¹y häc:
 GV: PhiÕu häc tËp + b¶ng phô.
 HS : Sgk + vë bµi tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc :
H§1: TriÓn l·m vÒ chñ ®Ò “ Em yªu hoµ b×nh” 
- GV cho hs tr­ng bµy kÕt qu¶ ®· s­u tÇm vµ lµm viÖc ë nhµ.
- GV t/c cho hs tr×nh bµy ý kiÕn tr­íc líp.
- GV kÕt luËn.
H§2: VÏ tranh vÒ chñ ®Ò hoµ b×nh 
- Cho hs ®äc yªu cÇu cña ho¹t ®éng 2.
- Yªu cÇu hs vÏ tranh theo nhãm.
- GV chÊm ®iÓm.
H§3: Liªn hÖ thùc tÕ.
- Thùc hµnh liªn hÖ ngay trong nhãm cña m×nh vÒ ho¹t ®éng hoµ b×nh.
C. Cñng cè dÆn dß : 
- GV tæng kÕt bµi häc. 
- Nh¾c hs vÒ nhµ chuÈn bÞ cho giê sau.
------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • Giao_an_mon_ki_thuat_va_dao_duc_lop_5_tuan_22_den_27_nam_hoc.docx