207 Giáo án môn Kĩ thuật và Đạo đức Lớp 5 – Tuần 28 đến 31 – Năm học 2018-2019 mới nhất

I/ Mục đích:

– Chọn đúng, đủ số lượng các bộ phận để lắp rô-bốt

– Học cách lắp ráp và cài đặt rô-bốt theo mẫu. Robot gắn kết tương đối chắc chắn

II/ Chứng từ và tiền bạc:

Cô giáo:

– sách giáo khoa, sách giáo khoa

– Bộ lắp ráp

Sinh viên:

– Sách giáo khoa, bộ lắp ráp

III/ Quy trình:

– Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.

1. Thao tác cơ bản:

9 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 01/05/2022 | Lượt xem: 94 | Tải xuống: 0Tải xuống

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kỹ thuật và Đạo đức Lớp 5 – Tuần 28 đến tuần 31 – Năm học 2018-2019Nhấn vào nút download bên trên để tải tài liệu về máy tính
TUẦN 28
Thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 28: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG( Tiết 2 )
I/ Mục tiêu:
- Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng
- Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Bộ lắp ghép
	Học sinh:
	- SGK, bộ lắp ghép
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Thực hành
- GV cho HS thực hành lắp ghép máy bay trực thăng theo nhóm
- GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học
- GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết
- GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng
3. Nhận xét, đánh giá
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm
- GV nêu tiêu chuẩn đánh giá
- Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm
	2. Hoạt động ứng dụng
- Trưng bày sản phẩm tại góc học tập
-----------------------------
Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2018
Đạo đức
TIẾT 28: TÌM HIỂU VỀ LÁ QUỐC KÌ VIỆT NAM
( Tài liệu ở tập các bài Đạo đức thay thế)
------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN 29
Thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 29: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG( Tiết 3 )
I/ Mục tiêu:	
- Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng
- Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép
	Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Thực hành
- GV cho HS thực hành lắp ghép máy bay trực thăng theo nhóm
- GV hướng dẫn HS thực hành theo các bước đã học
- GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết
- GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng
3. Nhận xét, đánh giá
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm
- GV nêu tiêu chuẩn đánh giá
- Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm
	2. Hoạt động ứng dụng
- Trưng bày sản phẩm tại góc học tập
Thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2019
Đạo đức
TIẾT 29: Em t×m hiÓu vÒ liªn hiÖp quèc (TiÕt 2)
I. Môc tiªu: 
 - Häc sinh cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ tæ chøc LHQ vµ quan hÖ cña n­íc ta víi tæ chøc quèc tÕ nµy. Cã th¸i ®é, t«n träng c¸c c¬ quan LHQ ®ang lµm viÖc ë ®Þa ph­¬ng vµ ë n­íc ta.
 - Kh¾c s©u kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt vÒ LHQ vµ quan hÖ cña ViÖt Nam víi tæ chøc nµy. 
 - Gi¸o dôc hs ý thøc t«n träng vµ hîp t¸c víi c¸c c¬ quan LHQ ë ViÖt Nam.
II. §å dïng d¹y häc :
 GV : S­u tÇm tranh ¶nh vÒ Liªn hîp quèc.
 HS : Micr« ch¬i trß ch¬i "Phãng viªn".
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
H§1: T×m hiÓu vÒ tæ chøc liªn hîp quèc ë ViÖt Nam .
- Cho hs th¶o luËn nhãm ®«i thùc hiÖn vµo phiÕu häc tËp.
 H·y ®iÒn th«ng tin vµo b¶ng sau.
C¸c tæ chøc cña LHQ ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam
Tªn viÕt t¾t
Vai trß, nhiÖm vô.
UNICEF
WHO
IMF
UNESCO
- Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.
- GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng.
 H§2: Giíi thiÖu vÒ LHQ víi b¹n bÌ.
- Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy, d¸n tranh ¶nh, bµi viÕt tr­íc líp hoÆc c¶ líp chän ra bµi hay nhÊt, tæng hîp c¸c th«ng tin l¹i viÕt thµnh bµi hoµn chØnh .
- GV nhËn xÐt, khen nhãm lµm tèt.
 H§3 : Trß ch¬i phãng viªn.
- GV h­íng dÉn hs c¸ch lµm phãng viªn pháng vÊn c¸c c©u hái.
- Yªu cÇu hs thùc hµnh lµm phãng viªn pháng vÊn c¸c c©u hái sau :
 + LHQ ®­îc h×nh thµnh khi nµo ?
 + Trô së LHQ ®ãng ë ®©u?
 + ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn cña LHQ tõ khi nµo?
 + KÓ tªn mét c¬ quan cña LHQ ë ViÖt Nam mµ b¹n biÕt ?
 + KÓ tªn mét viÖc lµm cña LHQ mang l¹i lîi Ých cho trÎ em?
 + B¹n h·y kÓ mét ho¹t ®éng cña c¬ quan LHQ ë ViÖt Nam hoÆc ë ®Þa ph­¬ng mµ em biÕt?
III. Cñng cè - dÆn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- DÆn hs häc thuéc bµi, so¹n bµi "B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn".
TUẦN 30
Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 30: LẮP RÔ BỐT( Tiết 1 )
I/ Mục tiêu:
- Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô bốt
- Biết cách lắp và lắp được rô bốt theo mẫu. Rô bốt lắp tương đối chắc chắn
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Bộ lắp ghép
	Học sinh:
	- SGK, bộ lắp ghép
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động cơ bản:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Quan sát nhận xét mẫu
- GV cho HS quan sát mẫu rô bốt đã lắp ghép và đặt các câu hỏi:
+ Để lắp được rô bốt cần các bộ phận gì?Kể tên các bộ phận đó?
- GV nhận xét, nêu tóm tắt
 3. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
 - GV hướng dẫn HS lắp rô bốt theo các bước
	+ Bước 1: Chọn chi tiết
- GV gọi 1-2 HS lên chọn các chi tiết
- GV nhận xét bổ xung
	+ Bước 2: Lắp từng bộ phận
a. Lắp chân rô bốt:
- GV yêu cầu HS quan sát hình SGK sau đó gọi 1 HS lên bảng lắp mẫu
- GV nhận xét bổ xung sau đó hướng dẫn mặt trước chân thứ 2
- Gọi 1 HS lên lắp tiếp 4 thanh 3 lỗ vào tấm nhỏ
- GV hướng dẫn HS lắp ráp hoàn thiện chân rô bốt
b. Lắp thân rô bốt:
- Yêu cầu HS quan sát h3 và trả lời câu hỏi
- Gọi 1 HS lên trả lời câu hỏi và lắp thân rô bốt
- GV nhận xét bổ xung
c. Lắp đầu rô bốt:
- GV yêu cầu HS quan sát h4 và trả lời câu hỏi SGK
- GV cùng HS tiến hành lắp thân rô bốt
d. Lắp các bộ phận khác:
- GV hướng dẫn HS lắp tay rô bốt, lắp ăng ten và trục bánh xe
- GV cho HS trả lời các câu hỏi SGK và tiến hành lắp các bộ phận
- GV nhận xét bổ xung
	+ Lắp ráp rô bốt
- GV hướng dẫn HS lắp rô bốt theo các bước SGK
- GV kiểm tra, nhận xét sản phẩm
	+ Tháo rời các chi tiết:
- GV hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết	
4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị tiết học sau
-----------------------------
Thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2019
Đạo đức
TIẾT 30: B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn (tiÕt 1)
I. Môc tiªu : 
- Häc sinh kÓ ®­îc mét vµi tµi nguyªn thiªn nhiªn ë n­íc ta vµ ë ®Þa ph­¬ng. BiÕt v× sao cÇn ph¶i b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn. BiÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn theo kh¶ n¨ng.
- Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn cho häc sinh.
- HS cã th¸i ®é b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ gi÷ tµi nguyªn thiªn nhiªn
II. §å dïng d¹y häc :
 GV : PhÊn mµu + thÎ mµu.
 HS : Sgk + vë bµi tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
H§ 1: Th¶o luËn tranh trang 44, sgk.
- GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho nhãm hs quan s¸t tranh sgk, ®äc c¸c th«ng tin vµ th¶o luËn theo c¸c c©u hái :
 + T¹i sao b¹n nhá trong tranh say s­a ng¾m nh×n c¶nh vËt ?
 + Nªu tªn 1 sè tµi nguyªn thiªn nhiªn?
 + Tµi nguyªn thiªn nhiªn mang l¹i lîi Ých g× cho con ng­êi?
 + Chóng ta cÇn b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn nh­ thÕ nµo?
 + HiÖn nay viÖc sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn ®· hîp lÝ ch­a ?
 + B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó lµm g× ?
=>GV rót ra ghi nhí(SGK, trang 44).
 H§ 2: HS lµm bµi tËp 1, sgk.
- Cho hs ®äc yªu cÇu bµi tËp.
- GV hái thªm vÒ lîi Ých, biÖn ph¸p b¶o vÖ c¸c tµi nguyªn ®ã. 
Gi¸o viªn kÕt luËn: TÊt c¶ ®Òu lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn (trõ v­ên cµ phª, nhµ m¸y xi m¨ng). Tµi nguyªn thiªn nhiªn ®­îc sö dông hîp lÝ lµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cho cuéc sèng cña mäi ng­êi, kh«ng chØ thÕ hÖ h«m naymµ c¶ thÕ hÖ mai sau; ®Ó trÎ em ®uäec sèng trong m«i tr­êng trong lµn, an toµn, nh­ C«ng ­íc Quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em ®· quy ®Þnh.
 H§ 3: Bµy tá th¸i ®é cña em( bµi tËp 3 sgk.)
- Gäi hs ®äc yªu cÇu bµi tËp.
- Cho hs trao ®æi bµi víi b¹n.
GV chèt l¹i : Tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ cã h¹n, con ng­êi cÇn sö dông tiÕt kiÖm.
- Cho hs t×m hiÓu mét vµi tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ViÖt Nam hoÆc cña ®Þa ph­¬ng.
III. Cñng cè - dÆn dß : 
- NhËn xÐt giê häc.
- DÆn hs s­u tÇm tranh ¶nh, vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn, t×m hiÓu mét vµi tµi nguyªn thiªn nhiªn mµ em biÕt.
------------------------------------------------------------------------------------------------
TUẦN 31
Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2019
Kĩ thuật
TIẾT 31: LẮP RÔ BỐT( Tiết 2 )
I/ Mục tiêu:
- Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô bốt
- Biết cách lắp và lắp được rô bốt theo mẫu. Rô bốt lắp tương đối chắc chắn
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên: - SGK, SGV - Bộ lắp ghép
	Học sinh: - SGK, bộ lắp ghép
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
1. Hoạt động thực hành:
1. Nghe giới thiệu bài
2. Thực hành
- GV cho HS thực hành lắp ghép rô bốt theo nhóm
- GV lưu ý HS: Vị trí trong và ngoài các chi tiết
- GV theo dõi các nhóm, giúp đỡ thao tác cho các nhóm còn lúng túng
3. Nhận xét, đánh giá
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm
- GV nêu tiêu chuẩn đánh giá
- Tổ chức cho các nhóm tự đánh giá sản phẩm của mình và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác theo các tiêu chuẩn đánh giá
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm
	2. Hoạt động ứng dụng
- Trưng bày sản phẩm tại góc học tập
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2019
Đạo đức
TIẾT 31: B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn (tiÕt 2)
I. Môc tiªu : 
- Häc sinh kÓ ®­îc mét vµi tµi nguyªn thiªn nhiªn ë n­íc ta vµ ë ®Þa ph­¬ng. BiÕt v× sao cÇn ph¶i b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn. BiÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn theo kh¶ n¨ng.
- Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn cho häc sinh.
- HS cã th¸i ®é b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ gi÷ tµi nguyªn thiªn nhiªn
II. §å dïng d¹y häc :
 GV : phÊn mµu + thÎ mµu.
 HS : Tranh trang 44 sgk.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
H§ 1: HS lµm bµi tËp 2 sgk.
- Gäi hs ®äc yªu cÇu.
- Cho hs thùc hiÖn theo nhãm.
+ Em h·y t×m hiÓu vµ giíi thiÖu vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ViÖt Nam.
+ Em cÇn b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn nh­ thÕ nµo?
 - GV nhËn xÐt, bæ sung vµ giíi thiÖu mét sè tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ViÖt Nam .
VÝ dô: - Má than Qu¶ng Ninh
 - DÇu khÝ Vòng Tµu
 - Má apatÝt ë Lµo Cai...
=> GV kÕt luËn : Tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt n­íc kh«ng nhiÒu. Do ®ã chóng ta cµng cÇn ph¶i sö dông tiÕt kiÖm, hîp lÝ vµ b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn.
 H§ 2: ViÖc lµm nµo gãp phÇn b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn. ( bµi tËp 4 sgk )
- GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho tõng nhãm HS th¶o luËn bµi tËp.
- Gäi ®¹i diªnh c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
=> GV kÕt luËn : + C¸c viÖc lµm b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ : a, ®, e.
 + C¸c viÖc lµm kh«ng b¶o vÖ tµi nguyªn lµ : b, c, d.
 Con ng­êi cÇn biÕt c¸ch sö dông hîp lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó phôc vô cho cuéc sèng, kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn thiªn nhiªn.
 H§ 3 : Lµm bµi tËp 5 sgk.
- GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm.
 + ThÕ nµo lµ sö dông tµi nguyªn tiÕt kiÖm?
 + T×m hiÓu c¸c viÖc lµm cã liªn quan ®Õn sö dông tiÕt kiÖm tµi nguyªn thiªn nhiªn?
- Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn c©u hái.
- Gäi ®¹i diÖn tr×nh bµy.
- GV chèt l¹i : Cã nhiÒu c¸ch sö dông tiÕt kiÖm tµi nguyªn thiªn nhiªn. C¸c em cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. 
III. Cñng cè - dÆn dß : 
- NhËn xÐt giê häc , tuyªn d­¬ng c¸c em tÝch cùc.
- DÆn hs häc thuéc bµi vµ t×m hiÓu, s­u tÇm tranh, ¶nh vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn.

File đính kèm:

  • Giao_an_mon_ki_thuat_va_dao_duc_lop_5_tuan_28_den_31_nam_hoc.docx