227 Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán – Mã đề 132 – Trường THPT Ngô Sĩ Liên mới nhất


5 trang
Gửi một cái gì đó đến bưu điện bởi ai đó
duyenlinhkn2
trình sinh
07/07/2022
hiểu
9Tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu “Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 môn Toán – Mã đề 132 – THPT NGÔ SĨ LIÊN”Để tải tài liệu gốc về máy tính của bạn. Ấn nút Tải xuống ở trên
Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 môn Toán - Mã đề 132 - THPT NGÔ Sĩ Liên
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN
------------------------
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 
Năm học: 2016 -2017
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
(Đề thi gồm 05 trang)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A’, B’, C’, D’ lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’ và S.ABCD là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho hàm số . Giá trị bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Cho hàm số , giá trị lớn nhất của hàm số trên tập xác định của nó là:
A. 	B. 2	C. 	D. 4
Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho hàm số . Hàm số có đúng một cực đại khi và chỉ khi:
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 6: Cho khối lăng trụ tam giác có thể tích bằng 15 (đơn vị thể tích). Thể tích của khối tứ diện là:
A. 5 (đơn vị thể tích)	B. 7,5 (đơn vị thể tích)
C. 10 (đơn vị thể tích)	D. 12,5 (đơn vị thể tích)
Câu 7: Điều kiện cần và đủ để đường thẳng y = m cắt đồ thị của hàm số tại 6 điểm phân biệt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau
B. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau
C. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh
D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và mặt bằng nhau.
Câu 10: Thể tích của khối bát diện đều cạnh a là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Cho khối lăng trụ đứng có đáy là hình vuông có thể tích là . Để diện tích toàn phần của lăng trụ nhỏ nhất thì cạnh đáy của lăng trụ bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Khối lăng trụ có đáy là tam giác đều, là độ dài cạnh đáy. Góc giữa cạnh bên và đáy là . Hình chiếu vuông góc của trên mặt trùng với trung điểm của . Thể tích của khối lăng trụ đã cho là:
A. 	B. `	C. 	D. 
Câu 13: Giá trị của để phương trình có 4 nghiệm phân biệt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Một bể nước có hình dạng là một hình hộp chữ nhật với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là . Thể tích của bể nước đó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu 16: Cho hàm số , trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào SAI ?
A. Hàm số không tồn tại đạo hàm tại 
B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập xác định của nó bằng 0
C. Hàm số liên tục trên 
D. Hàm số là hàm chẵn trên tập xác định của nó.
Câu 17: Có tất cả bao nhiêu khối đa diện đều?
A. 4	B. Vô số	C. 3	D. 5
Câu 18: Cho hàm số xác định trên khoảng và thỏa mãn . Với giả thiết đó, hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Đường thẳng là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
B. Đường thẳng là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
C. Đường thẳng là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
D. Đường thẳng là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
Câu 19: Nếu là nghiệm của phương trình thì giá trị lớn nhất của là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, là độ dài cạnh đáy. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, SC tạo với (SAB) góc . Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 21: Cho hàm số và đường thẳng . Điều kiện cần và đủ để đồ thị để hai hàm số đã cho cắt nhau tại 2 điểm phân biệt, đồng thời điểm trung điểm của đoạn thẳng có hoành độ bằng là:
A. 11	B. 9	C. 10	D. 8
Câu 22: Cho khối chóp có . Thể tích lớn nhất của khối chóp là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Cho hàm số . Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Cho hàm số , hàm số đạt cực tiểu tại:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại:
A. {3,5}	B. {4,4}	C. {3,6}	D. {5, 3}
Câu 26: Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên ?
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 27: Cho hàm số . Các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho có phương trình lần lượt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Thể tích của khối tứ diện đều cạnh a là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó khi và chỉ khi
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Thể tích của khối hai mươi mặt đều cạnh đơn vị là:
A. 20. ( đơn vị thể tích);	B. (đơn vị thể tích);
C. (đơn vị thể tích);	D. ( đơn vị thể tích)
Câu 32: Hàm số đồng biến trên:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Cho hàm số . Tập hợp tất cả các giá trị của tham số để hàm số đã cho không có cực trị là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 34: Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau mệnh đề đúng là:
A. Hàm số đạt cực tiểu tại hàm số đạt cực đại tại 
B. Hàm số đạt cực tiểu tại hàm số đạt cực đại tại 
C. Hàm số đồng biến trong khoảng 
D. Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục hoành tại một điểm duy nhất.
Câu 35: Cho hàm số . Để hàm số đồng biến trên thì:
A. 	B. 	C. hoặc 	D. 
Câu 36: Cho hàm số có đạo hàm là , số điểm cực tiểu của hàm số là:
A. 0	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 37: Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, ; cạnh bên và vuông góc với đáy. Khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng () là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Cho parabol . Đường thẳng đi qua điểm (2; 3) và cắt parabol tại đúng 1 điểm có hệ số góc là:
A. 2 và 6	B. 1 và 4	C. 0 và 3	D. và 5.
Câu 39: Số cực tiểu của hàm số là:
A. 3	B. 1	C. 2	D. 0
Câu 40: Cho hàm số . Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại đạt cực đại tại đồng thời khi và chỉ khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây SAI ?
A. Đồ thị của hàm số luôn cắt trục hoành	B. 
C. Hàm số luôn có cực trị	D. Đồ thị của hàm số luôn có tâm đối xứng.
Câu 42: Cho hình chóp có và vuông góc với mặt đáy, tạo với đáy góc . Thể tích của khối chóp là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 43: Số mặt đối xứng của hình tứ diện đều là
A. 8	B. 10	C. 6	D. 4
Câu 44: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
Số các cạnh của một hình đa diện luôn:
A. Lớn hơn hoặc bằng 7	B. Lớn hơn 7
C. Lớn hơn hoặc bằng 6	D. Lớn hơn 6
Câu 45: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , gọi lần lượt là trung điểm của . Hai mặt phẳng cùng vuông góc với đáy. Cạnh bên hợp với đáy góc . Thể tích của khối chóp là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 46: Cho bốn hình sau đây:
Mệnh đề nào sau đây SAI ?
A. Khối đa diện A không phải là khối đa diện đều
B. Khối đa diện B là khối đa diện lồi
C. Khối đa diện C là khối đa diện lồi
D. Cả 4 khối đa diện A, B, C, D đều là khối đa diện lồi.
Câu 47: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Nếu hình chóp tứ giác là hình chóp đều thì nó cũng là đa diện đều
B. Nếu lăng trụ tam giác là lăng trụ đều thì nó cũng là đa diện đều.
C. Nếu một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của đúng 3 mặt thì tổng số đỉnh của nó phải là số chẵn.
D. Tồn tại một đa diện đều có 2 mặt là 2 đa giác không bằng nhau.
Câu 48: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảngbằng:
A. 	B. 	C. -2	D. 0
Câu 49: Hàm số (với là tham số) có hai cực trị khi và chỉ khi
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 50: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI ?
A. Khối tứ diện là khối đa diện lồi
B. Khối hộp là khối đa diện lồi
C. Lắp ghép hai khối hộp luôn được một khối đa diện lồi
D. Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tập tin đính kèm:

  • de_thi_thu_thpt_quoc_gia_lan_1_mon_toan_ma_de_132_truong_thp.doc