31 Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8 mới nhất

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Bài 1: Tính:

7  +1 =                  6 + 2 =                  5 + 3 =                         4 + 4 =

1 + 7 =                  2 + 6 =                  3 + 5 =                       8 – 4 =

8 – 7 =                  8 – 6 =                   8 – 5 =                         8 + 0 =

8 – 1 =                  8 – 2 =                   8 – 3 =                         8 – 0 =

Bài 2: Số?

Bài 3: Tính:

4 + 3 + 1 =                8 – 4 – 2 =                 2 + 6 – 5 =                  8 + 0 – 5 =

5 + 1 + 2 =                8 – 6 + 3 =                7 – 3 + 4 =                  3 + 3 – 4 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong phep tru trong pham vi 8 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8           giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong phep tru trong pham vi 8 1 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp:

 giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong phep tru trong pham vi 8 2 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8                  ….> 5 + 2             …. < 8 – 0               ….> 8 + 0

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập số 10

Bài giải:

Bài 1:

7  +1 = 8                  6 + 2 = 8                 5 + 3 = 8                       4 + 4 = 8

1 + 7 = 8                  2 + 6 = 8                 3 + 5 = 8                       8 – 4 = 4

8 – 7 = 1                  8 – 6 = 2                  8 – 5 = 3                       8 + 0 = 8

8 – 1 = 7                  8 – 2 = 6                  8 – 3 = 5                       8 – 0 = 8

Bài 2: 

a. Kết quả là 8.

b. Kết quả là 8. 

c. Kết quả là 6.

d. Kết quả là 4.

đ. Kết quả là 3.

e. Kết quả là 7.

Bài 3:

4 + 3 + 1 = 8                8 – 4 – 2 = 2                 2 + 6 – 5 = 3                8 + 0 – 5 = 3

5 + 1 + 2 = 8                8 – 6 + 3 = 5                7 – 3 + 4 = 8                 3 + 3 – 4 = 2

Bài 4:

Phép tính là: 8 – 2 = 6

Bài 5:

8 > 5 + 2

7 < 8 – 0

9 > 8 + 0