31 Giải Toán lớp 2 bài Bảng chia 4 mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Bảng chia 4

Bài 1: Tính nhẩm:

8: 4 =                                12: 4 =                              24: 4 =

16: 4 =                              40: 4 =                              20: 4 =

4: 4 =                                28: 4 =                              36: 4 =

                                                                                      32: 4 =

Bài 2: Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?

Bài 3: Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng?

Bài giải:

Bài 1:

8: 4 = 2                           12: 4 = 3                               24: 4 = 6

16: 4 = 4                         40: 4 = 10                             20: 4 = 5

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Tìm số trừ

4: 4 = 1                           28: 4 = 7                              36: 4 = 9

                                                                                        32: 4 = 8

Bài 2:

Số học sinh trong mỗi hàng là:

32: 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 3:

Số hàng xếp được là:

32: 4 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng.