31 Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 102 SGK Toán lớp 2 mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 102 SGK Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhẩm:

a)

5 x 3 =                  5 x 8 =                    5 x 2 = 

5 x 4 =                  5 x 7 =                    5 x 9 =

5 x 5 =                  5 x 6 =                    5 x 10 =

b)

2 x 5 =                  5 x 3 =                    5 x 4 =

5 x 2 =                  3 x 5 =                    4 x 5 =

Bài 2: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 5 x 4 – 9 = 20 – 9 = 11

a) 5 x 7 -15 =

b) 5 x 8 – 20 =

c) 5 x 10 – 28 = 

Bài 3: Mỗi ngày Liên học 5 giờ, mỗi tuần lễ Liên học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Liên học được bao nhiêu giờ?

Bài 4: Mỗi can đựng được 5 l dầu. Hỏi 10 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: Số?

a) 5; 10 ; 15; 20;…. ;

b) 5 ;8; 11; 14;…;….

Bài giải:

Bài 1:

a)

5 x 3 = 15                  5 x 8 = 40                   5 x 2 = 10

5 x 4 = 20                  5 x 7 = 35                   5 x 9 = 45

5 x 5 = 25                  5 x 6 = 30                  5 x 10 = 50

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

b)

2 x 5 = 10                  5 x 3 = 15                    5 x 4 = 20

5 x 2 = 10                  3 x 5 = 15                    4 x 5 = 20

Bài 2:

a) 5 x 7 -15 = 35 – 15 = 20

b) 5 x 8 – 20 = 40 – 20 =20

c) 5 x 10 – 28 = 50 – 28 = 22

Bài 3:

Số giờ Liên học trong mỗi tuần lễ là:

5 x 5 = 25 (giờ)

Đáp số: 25 giờ

Bài 4:

Số lít dầu đựng trong 10 can là:

5 x 10 = 50 (l)

Đáp số: 50 l

Bài 5:

a) 5; 10 ; 15; 20; 25; 30

b) 5 ;8; 11; 14; 17; 20