31 Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 115 SGK Toán lớp 2 mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 115 SGK Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhẩm:

6: 3 =                    12: 3 =                 15: 3 =                    30: 3 =

9: 3 =                    27: 3 =                  24: 3 =                   18: 3 =

Bài 2: Tính nhẩm:

3 x 6 =                       3 x 9 =                  3 x 3 =                 3 x 1 =

18: 3 =                     27:3 =                  9:3 =                  3: 3 =

Bài 3: Tính (theo mẫu):

8cm: 2 = 4cm                            9kg: 3 =

15cm: 3 =                                  21l: 3 =          

14cm: 2 =                               10dm: 2 =

Bài 4: Có 15 kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?

Bài 5: Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can 3l. Hỏi rót đươc mấy can dầu?

Bài giải:

Bài 1:

6: 3 = 2                    12: 3 = 4               15: 3 = 5                 30: 3 = 10

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 134 SGK Toán lớp 2

9: 3 = 3                    27: 3 = 9               24: 3 = 8                 18: 3 = 6

Bài 2:

3 x 6 = 18                    3 x 9 = 27              3 x 3 = 9                 3 x 1 = 3

18: 3 = 6                    27:3 = 9                9: 3 = 3                 3: 3 = 1

Bài 3: 

8cm: 2 = 4cm                               9kg: 3 = 3kg.

15cm: 3 = 5cm                              21l: 3 = 7l          

14cm: 2 = 7cm                             10dm: 2 = 5dm.

Bài 4:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

15: 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg.

Bài 5:

Số can dầu là: 

27: 3 = 9 (can dầu)

Đáp số: 9 can dầu.