31 Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 2 mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhẩm:

10: 5 =                 15: 5 =              20: 5 =                      25: 5 =

30: 5 =                 45: 5 =              35: 5 =                      50: 5 =

Bài 2: Tính nhẩm:

5 x 2 =                  5 x 3 =                 5 x 4 =                   5 x 1 =

10: 2 =                15: 3 =               20: 4 =                   5: 1 =

10: 5 =                15: 5 =               20: 5 =                   5: 5 =

Bài 3: Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn, Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở?

Bài 4: Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa?

Bài 5: Hình nào đã khoanh vào 1/5 số con voi?

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 123 sgk toan lop 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 2

Bài giải:

Bài 1:

10: 5 = 2            15: 5 = 3            20: 5 = 4              25: 5 = 5

30: 5 = 6            45: 5 = 9            35: 5 = 7              50: 5 = 10

Bài 2:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Tổng của nhiều số

5 x 2 = 10            5 x 3 = 15            5 x 4 = 20              5 x 1 = 5

10: 2 = 5            15: 3 = 5             20: 4 = 5               5: 1 = 5

10: 5 = 2            15: 5 = 3             20: 5 = 4               5: 5 = 1

Bài 3:

Số vở của mỗi bạn là:

35: 5 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

Bài 4:

Số đĩa cam là:

25: 5 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa cam.

Bài 5:

Hình a đã khoanh vào 1/5 số con voi.