33 Giải lý lớp 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm mới nhất

Giải lý lớp 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Bài 1 (trang 17 SGK Vật Lý 9):

cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

giai ly lop 9 bai 6 bai tap van dung dinh luat om - Giải lý lớp 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) tính điện trở R2.

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch:

giai ly lop 9 bai 6 bai tap van dung dinh luat om 1 - Giải lý lớp 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

b) Vì R1 + R2 = R suy ra R2 = R – R1 = 12 – 5 = 7 Ω.

Bài 2 (trang 17 SGK Vật Lý 9):

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

giai ly lop 9 bai 6 bai tap van dung dinh luat om 2 - Giải lý lớp 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Lời giải:

a) Ta nhận thấy UAB= U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 V.

b) Cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

giai ly lop 9 bai 6 bai tap van dung dinh luat om 3 - Giải lý lớp 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Bài 3 (trang 18 SGK Vật Lý 9):

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

giai ly lop 9 bai 6 bai tap van dung dinh luat om 4 - Giải lý lớp 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

giai ly lop 9 bai 6 bai tap van dung dinh luat om 5 - Giải lý lớp 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

b) Cường độ dòng điện qua điện trở R1 chính là cường độ dòng điện qua mạch chính

giai ly lop 9 bai 6 bai tap van dung dinh luat om 6 - Giải lý lớp 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R1 là U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R2 và R3 là U2 = U3 = 12 – 6 = 6 V.

Cường độ dòng điện qua R2 và R3 là:

Xem thêm:  Giải lý lớp 9 Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

giai ly lop 9 bai 6 bai tap van dung dinh luat om 7 - Giải lý lớp 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm