37 Giải Sinh lớp 9 Bài 12: Cơ chế xác định giới tính mới nhất

Giải Sinh lớp 9 Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Bài 1 (trang 41 sgk Sinh học 9): Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

Lời giải:

Điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường

NST giới tính

– NST thường tồn tại 1 cặp trong tế bào lưỡng bội.

– Tồn tại thành từng cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY)

– Chủ yếu mang gen quy định giới tính của cơ thể.

NST thường

– Thường tồn tại với số cặp lớn hơn một trong tế bào lưỡng bội.

– Luôn luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng.

– Mang gen quy định tính trạng thường của cơ thể

Bài 2 (trang 41 sgk Sinh học 9): Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Qun niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

Lời giải:

Cơ chế sinh con trai, con gái ở người được giải thích dựa trên cơ chế xác định giới tính. Đó là sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh.

giai sinh lop 9 bai 12 co che xac dinh gioi tinh - Giải Sinh lớp 9 Bài 12: Cơ chế xác định giới tính

(A là cặp NST thường, XX là cặp NST giơi tính nữ, XY là cặp NST giới tính nam).

– Quan niệm cho rằng sinh con trai hay con gái là do phụ nữ là không đúng vì qua giảm phân người mẹ chỉ sinh ra một loại trứng là 22A + X, còn người bố cho ra hai loại tinh trùng 22A + X và 22A + Y. Sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng mang X sinh con gái, còn sự thụ tinh giữa trúng với tinh trùng mang Y sẽ sinh ra con trai. Như vậy chỉ có con trai có NST Y quyết định giới tính nam, ở nữ không có NST Y quyết định giới tính nam nên quan niệm trên là sai.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 3 (trang 41 sgk Sinh học 9): Tại sao trong cáu trúc dân số tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ bằng nhau?

Lời giải:

Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ bằng nhau là do sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y có số lượng ngang nhau. Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo ra hai loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau có sức sống ngang nhua do đó tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1: 1.

Bài 4 (trang 41 sgk Sinh học 9): Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực: cái ở vật nuôi. Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Lời giải:

Sự phân hoá giới tính còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong và bên ngoài (Hoocmôn, nhiệt độ, ánh sáng,…). Nắm được cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hoá giới tính người ta có thể chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực: cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất.

Bài 5 (trang 41 sgk Sinh học 9): Ở những loài mà giới tính đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đảm bảo tỉ lệ đực: cái xấp xỉ 1: 1?

a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

c) Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.

d) Sự thụ tinh của hai loài giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương đương.

Lời giải:

Đáp án: b,d.