37 Giải Sinh lớp 9 Bài 15: ADN mới nhất

Giải Sinh lớp 9 Bài 15: ADN

Bài 1 (trang 47 sgk Sinh học 9): Nêu đặc điểm cấu tạo hoá học của ADN.

Lời giải:

Đặc điểm cấu tạo hoá học của ADN:

– ADN là một laoij axit nuclêic được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P.

– ADN đưuọc cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân (A, T, G, X).

– ADN có kích thước lớn, có thể đạt tới khối lượng hàng chục triệu đơn vị cacbon.

Bài 2 (trang 47 sgk Sinh học 9): Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù.

Lời giải:

ADN có tính đa dạng và đặc thù vì ADN có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, nghĩa là gồm nhiều phân tử còn gọi là đơn phân. Đơn phân của ADN là nuclêôtit gồm 4 loại (A, T, G, X). Bốn loại nuclêôtit sắp xếp theo nhiều cách khác nhau tạo ra vô số loại phân tử ADN khác nhau: Chúng khác nhau về trình tự sắp xếp, về số lượng và thành phần các nuclêôtit.

Bài 3 (trang 47 sgk Sinh học 9): Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được biểu hiện ở những điểm nào?

Lời giải:

Mô tả cấu trúc không gian của ADN

– ADN là một chuỗi xoắn kép gồm ha mạch song song quấn đều quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải).

– Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc bổ sung A – T ; G – X và ngược lại.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

– Mỗi chu kì xoắn cao 34A gồm 10 cặp nuclêôtit

– Đường kính vòng xoắn là 20A.

Hệ quả của nguyên tắc bổ sung: khi biết trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong mạch này thì suy ra trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong mạch đơn kia.

Bài 4 (trang 47 sgk Sinh học 9): Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A – T – G – X – T – A – G – T – X

Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

Lời giải:

Đoạn mạch đơn bổ sung có trình tự sắp xếp như sau:

T– G – X – G – A – T – X – A – G

giai sinh lop 9 bai 15 adn - Giải Sinh lớp 9 Bài 15: ADN

Bài 5 (trang 47 sgk Sinh học 9): Tính đặc thù của mỗi ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

a) Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử.

b) Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

c) Tỉ lệ A + T/G + X trong phân tử.

d) Cả b và c.

Lời giải:

Đáp án: a

Bài 6 (trang 47 sgk Sinh học 9): Theo nguyên tác bổ sung thì về mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây là đúng?

a) A + G= T + X

b) A=T; G=X

c) A+ T+ G= A+ X+ T

d) A + X + T= G + X + T

Lời giải:

Đáp án: a, b và c