37 Giải Sinh lớp 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen mới nhất

Giải Sinh lớp 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen

Bài 1 (trang 50 sgk Sinh học 9): Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi ADN.

Lời giải:

Quá trình tự nhân đôi của ADN diến ra trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian, lúc này NST ở dạng sợi mảnh chưa xoắn. Khi bắt đầu quá trình tự nhân đôi, phân tử ADN tháo xoắn, hai mạch đơn tách nhau dần. Các nuclêôtit trên mạch đơn sau khi được tách ra, liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào dễ dần hình thành mạch mới. Kết thúc quá trình tự nhân đôi hai phân tử ADN con được tạo thành giống ADN mẹ.

Bài 2 (trang 50 sgk Sinh học 9): Giải thích vì sao hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Lời giải:

Quá trình tự nhân đôi diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc khuyên mẫu và nguyên tắc giữ lại một nửa. Đặc biệt sự hình thành mạch mới ở hai ADN con dựa trên mạch khôn của mẹ nên phân tử ADN được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Bài 3 (trang 50 sgk Sinh học 9): Nêu bản chất hoá học và chức năng của gen.

Lời giải:

Bản chất hoá học của gen: Gen là một đoạn mạch của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định. ADN là nơi lưu trữ thông tin di truyền về cấu trúc prôtêin. Chức năng của gen là mang thông tin di truyền và truyền đạt thông tin di truyền

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Bài 4 (trang 50 sgk Sinh học 9): Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:

 

Viết cấu trúc của hai đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Lời giải:

giai sinh lop 9 bai 16 adn va ban chat cua gen - Giải Sinh lớp 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen