37 Giải Sinh lớp 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN mới nhất

Giải Sinh lớp 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bài 1 (trang 53 sgk Sinh học 9): Những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ADN và ARN.

Lời giải:

ARN

– ARN là chuỗi xoắn đơn

– ARN có 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X

– Thuộc đại phân tử nhưng kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN

ADN

– ADN là chuỗi xoắn kép hai mạch song song

– ADN có 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X

– Thuộc đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn đạt đến hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị cacbon.

Bài 2 (trang 53 sgk Sinh học 9): ARN tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen ARN

Lời giải:

ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bổ sung trong đó A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại, T vẫn liên kết với A.

Bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen – ARN: Trình tự các nuclêôtit ở mạch ADN quy định trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch ARN.

Bài 3 (trang 53 sgk Sinh học 9): Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:

giai sinh lop 9 bai 17 moi quan he giua gen va arn - Giải Sinh lớp 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp ở mạch 2.

Lời giải:

Trình bày các đơn phân của mạch ARN được tổng hợp từ mạch hai là:

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

A– U – G – X – U – X – G

Bài 4 (trang 53 sgk Sinh học 9): Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.

Lời giải:

Đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Vậy trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN là:

giai sinh lop 9 bai 17 moi quan he giua gen va arn 1 - Giải Sinh lớp 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bài 5 (trang 53 sgk Sinh học 9): Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin truyền?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên.

Lời giải:

Đáp án b

Từ khóa tìm kiếm

  • giải bài tập trong sách giáo khoa môn Sinh lớp 9 trong 5 mối quan hệ của ADN và gen