37 Giải Sinh lớp 9 Bài 18: Prôtêin mới nhất

Giải Sinh lớp 9 Bài 18: Prôtêin

Bài 1 (trang 56 sgk Sinh học 9): Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

Lời giải:

Prôtêin cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin. Có hơn 20 loại axit amin khác nhau, do cách sắp xếp khác nhua của hơn 20 loại axit amin này đã tạo nên tính đa dạng của prôtêin.

– Còn tính đặc thù của prôtêin được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin. Ngoài ra tính đặc thù của prôtêin còn được thể hiện qua cấu trúc không gian của nó (cấu trúc không gian gồm bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4).

Bài 2 (trang 56 sgk Sinh học 9): Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào cơ thể.

Lời giải:

Prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể vì prôtêin là thành phần cấu trúc của tế bào, xúc tác và điều hoà các quá trình trao đổi chất, bảo vệ cơ thể, vận chuyển và cung cấp năng lượng… liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào.

Bài 3 (trang 56 sgk Sinh học 9): Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 2

c) Cấu trúc bậc 3

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

d) Cấu trúc bậc 4

Lời giải:

Đáp án: a

Bài 4 (trang 56 sgk Sinh học 9): Prôtêin thực hiện dược chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 1 và 2

c) Cấu trúc bậc 2 và 3

d) Cấu trúc bậc 3 và 4

Lời giải:

Đáp án: d.