41 Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) mới nhất

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

(trang 58 sgk Địa Lí 8): – Quan sát hình 17.1, cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào hiệp hội các nước Đông Nam Á, những nước nào tham gia sau Việt Nam?

Trả lời:

– Năm nước đầu tiên tham gia hiệp hội các nước Đông Nam Á: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-go-po, Phi-líp-pin.

– Những nước tham gia sau Việt Nam: Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia.

(trang 59 sgk Địa Lí 8): – Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

Trả lời:

– Vị trí gần gnhau, đường giao thông về cơ bản là thuận lợi.

– Truyền thống văn hóa, sản xuất nhiều nét tương đồng.

– Lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước có những điểm giống nhau, con người dễ hợp tác với nhau.

Bài 1 (trang 61 sgk Địa Lí 8): Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?

Lời giải:

– Trong 25 năm đầu, Hiệp hội được tổ chức như một khối hợp tác về quân sự.

– Cuối thập nhiên 70, đầu 80 xu thế hợp tác kinh tế xuất hiện và ngang càng trở thành xu hướng chính.

– Đến năm 1998 đặt ra mục tiêu: “Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển đông đều”.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á

– Các nước hợp tác với nhau trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện, cũng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

Bài 2 (trang 61 sgk Địa Lí 8): Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành viên của ASEAN?

Lời giải:

– Lợi thế: có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, cụ thể:

 + Về quan hẹ mậu dịch:

 • Tốc độ tăng trưởng trong buôn bán với các nước ASEAN đạt khá cao: từ năm 1990 đến năm 2000 tăng trung bình 26,8%/năm.

 • Tỉ trọng giá trị hàng hóa buôn bán với các nước ASEAN là gạo (32,4%) tổng buôn bán quốc tế của Việt Nam.

 • Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước ASEAN với bạn hàng chính là In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, ma-lai-xi-a.

 • Mặt hàng nhấp khẩu chính là nguyên liệu sản xuất như xăng dầu, phân bón, thuốc trừ dâu, hạt nhựa, hàng điện tử.

 + Về hợp tác phát triển kinh tế: Dự án phát triển hành lang Đông – Tây tại lưu vực Mê Công tạo điều kiện để khai thác tài nguyên và nhân công tại những vùng cong nhiều khó khăn của một số nước trong khu vực, giúp những vụ này phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo.

– Khó khăn: sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ…

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 21: Con người và môi trường địa lí

Bài 3 (trang 61 sgk Địa Lí 8): Vẽ biểu đồ cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo bản số liệu 17.1?

Lời giải:

– Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đâu người của một số nước Đông Nam Á năm 2001.

– Nhận xét:

 + GDP/người giữa các nước ASEAN không đều.

 + Nước có GDP/người cao nhất là Xin-ga-po (2074 USD), tiếp theo là Bru-nây (12300USD), Ma-lai-xi-a (3680USD), Thái Lan (1870USD).

 + Các nước có GDP/người thấp dưới 1000USD là Phi-líp-pin (930USD), In-đô-nê-xi-a (680USD), Việt Nam (415USD), Lào (317USD), Cam-pu-chia (28USD).

 + GDP/người của Xin-ga-po gấp 74 lần GDP/người của Cam-pu-chia, gấp 65,4 lần GDP/người của Lào, gấp gần 50 lần GDP/người của Việt Nam…